Privacy Statement VanDrie Group

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe de VanDrie Group omgaat met persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsinformatie die zij via de VanDrie Group website verkrijgt. De VanDrie Group is er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. De VanDrie Group vindt het dan ook belangrijk om uw privacy te beschermen. Voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten verzamelt de VanDrie Group persoonlijke informatie.
Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt of onze nieuwsbrief ontvangt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan. Daarnaast geven we aan hoe u ervoor kan zorgen dat u van mailinglijsten wordt verwijderd en hoe u kunt aangeven dat u wilt dat uw gegevens worden gewist in onze bestanden. Zo begrijpt u precies hoe wij te werk gaan.
De VanDrie Group houdt zich aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en met ingang van 25 mei 2018 aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit wettelijk kader geeft aan hoe met persoonsgegevens omgegaan dient te worden.

Wie zijn wij?

De Nederlandse VanDrie Group is wereldmarktleider in kalfsvlees, maar de VanDrie Group is ook en nog altijd een bedrijf dat is gebouwd op de beste familietradities. Begin jaren 60 kocht Jan van Drie zijn eerste nuchtere kalf om te verwaarden. Nu vormt de groep met meer dan 25 bedrijven de grootste kalfsvleesintegratie in de wereld en is derhalve wereldmarktleider op het gebied van kalfsvlees en de grootste kalvermelkpoederproducent.
Begeleid door Safety Guard, een uniek systeem van integrale ketenbeheersing, worden jaarlijks circa 1,25 miljoen kalveren geslacht. Meer dan 95% daarvan wordt over de hele wereld geëxporteerd. Zo voorziet de VanDrie Group in ± 30% van de Europese behoefte.

Onze contactgegevens zijn:
VanDrie Group Corporate Affairs:
Postbus 33
7300 AA Apeldoorn
Nederland

Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 055 549 21 52. U kunt ook een e-mailbericht sturen naar contact@vandriegroup.com.

Waarom dit statement?

Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u hebt ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Soorten gegevens

NAW gegevens

Welke gegevens we van u verwerken is afhankelijk van het contact dat we met u hebben:
Bij een bezoek aan onze website worden de volgende gegevens verzameld:

Deze website maakt gebruikt van Google Universal Analytics (hierna: Google Analytics). Google Analytics zal gegevens analyseren om ons te helpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie gebruiken wij om onze service aan jou te verbeteren. Wilt u niet dat Google Analytics uw gegevens opslaat? Dit kunt u uitzetten via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als u onze website bezoekt en onze systemen gebruikt, verzamelen we via uw IP-adres gegevens over uw bezoek aan onze site, cookies en cookie-instellingen.
 • Wij maken gebruik van cookies die een functionele rol binnen onze website of diensten spelen. Deze categorie cookies is nodig om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt.
 • Wij maken gebruik van cookies die een analytische rol binnen onze website of diensten spelen. Deze cookies zijn nodig om onze websites permanent zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze gebruikers door geanonimiseerd vast te stellen hoe gebruikers onze websites gebruiken. Gezien de geringe impact van deze cookies op uw privacy, is voor het gebruik van deze cookies geen toestemming vereist. Deze analytische cookies omvatten ook cookies die door derden ten behoeve van de VanDrie Group worden geplaatst en uitgelezen, zoals Google Analytics.
 • Wij maken gebruik van affiliate cookies die informatie verschaffen over de efficiëntie van onze advertenties. Gezien de geringe impact hiervan op de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers, is voor gebruik van deze cookies geen toestemming vereist.
 • Wij maken gebruik van advertentie cookies zodat wij voor u relevante advertenties kunnen tonen. Voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming vereist. De cookies bevatten geen persoons gerelateerde informatie.
 • Wij maken gebruik van tracking cookies om informatie te verzamelen over uw surfgedrag op onze website. Hiermee kunnen wij een analyse kunnen maken van onze website en de website blijvend verbeteren. Voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming vereist. Als u informatie bij ons opvraagt, vragen wij u uw contactgegevens op te geven zodat wij de informatie aan u kunnen sturen.
 • Indien u het contactformulier gebruikt, worden de volgende gegevens verzameld:
 • Contactgegevens: heer, mevrouw, bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, e-mail, adres, postcode, plaats, telefoon
 • Indien u de SPK nieuwsbrief ontvangt, worden de volgende gegevens verzameld: Contactgegevens: voornaam, achternaam, e-mail adres

Doelen van de verwerking van gegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken gericht op de o.a. de volgende activiteiten:

Voor de uitvoering van onze dienstverlening
Wij gebruiken persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om onze data te beheren en kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen.

Verbeteren en innoveren
We gebruiken persoonsgegevens om onze producten en diensten te blijven verbeteren. Om dit te kunnen doen maken wij rapportages en analyses van onze diensten. Bij het opstellen hiervan verwijderen wij waar mogelijk de persoonsgegevens de we niet nodig hebben, ook kunnen we gegevens bundelen op een bepaald abstractieniveau (aggregeren), versleutelen (pseudonimiseren) of anoniem maken.

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Informatie, wijziging en bezwaar

U hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.
Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:
 • of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van uw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een andere organisatie op uw verzoek;
Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek.
Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

Heeft u vragen over de inhoud van dit Privacy Statement

Heeft u vragen over de inhoud van dit Privacy Statement? Neem dan contact met ons op via:

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen. Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Wijzigingen van de Privacy statement

Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten?
Neem dan in ieder geval contact met ons op
U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op

Mis nooit meer
een interessante vacature